logotype

Oferta

Zamek Bierzgłowski, dnia 01.12.2017

Kuria Diecezjalna Toruńska

Centrum Kultury – Zamek Bierzgłowski

ul. Jagiellońska 2

87-152 Zamek Bierzgłowski

 

 

Zapytanie ofertowe

Nr wewnętrzny postępowania ofertowego 01/12/2017

 

I. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania prac remontowych i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego w zamku krzyżackim w miejscowości Zamek Bierzgłowski.

 

1. Zadanie p.n. „Ratownicze roboty budowlane i prace konserwatorskie budynku mieszkalnego zachodniego skrzydła zamku krzyżackiego w miejscowości Zamek Bierzgłowski

polegać będzie na:

- przy elewacji będą polegały na wykonaniu prac budowlanych i konserwatorskich prowadzące do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku. W ramach prac konserwatorskich należy umyć i zdezynfekować elewację, usunąć mikroorganizmy i zanieczyszczenia, usunąć wtórne zaprawy nie spełniające wymogów konserwatorskich, usunąć przypadkowe uzupełnienia, wypełnić głębokie ubytki zaprawy w murze kamiennym, oczyścić powierzchnię lica muru, uzupełnić ubytki cegieł, uzupełnić ubytki muru kamiennego, uzupełnić ubytki spoin, scalić kolorystycznie . Konserwacja obejmie wątki ceglane średniowieczne, nowożytne, oraz elementy metalowe i drewniane elewacji.

-  przypadku więźby najważniejszym celem prac konserwatorskich jest zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem oraz poprawa parametrów technicznych tak aby więźba spełniała normy i wymogi bezpieczeństwa. Należy dokonać dokładnego rozpoznania fragmentów porażonych przez grzyby oraz owady i ich zasięgu, po czym wykonać dezynfekcję. Wymianie powinny podlegać wszystkie elementy drewniane, które w znacznym stopniu uległy korozji, bądź nie spełniają swojej funkcji konstrukcyjnej z innych przyczyn.

 

Prace będą realizowane w zakresie zgodnym z przedmiarem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego oraz programem prace restauratorskich i konserwatorskich opracowanym przez mgr Katarzynę Polak.

 

Szczegółowy zakres prac został opisany w programie prace restauratorskich i konserwatorskich na podstawie, którego została wydana decyzja konserwatorska z dnia 28.03.2017 r.  nr ZN/101/2017 Kujawsko-Pomorskie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  (Informacji na temat zadania udziela ksiądz Zbigniew Wawrzyniak: tel. 602 678 270)

 

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

 

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin rozpoczęcia prac: 1 stycznia 2018 roku

Termin zakończenia prac do: 30 czerwca 2018 roku

4. Oferta powinna być:

1) wypełniona według podanych wyżej danych na niniejszym formularzu,

2) opatrzona pieczątką firmową,

3) posiadać datę sporządzenia,

4) podpisana przez wykonawcę,

oraz przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) poczty tradycyjnej, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres:

Kuria Diecezjalna Toruńska Centrum Kultury – Zamek Bierzgłowski, ul. Jagiellońska 2, 87-152 Zamek Bierzgłowski

 

 

5. Warunek udziału w postępowaniu:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane: -podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowanie i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

II. Termin składania ofert upływa w dniu 16 grudnia 2017 do godziny 12:00.

 

Oferta cenowa jest to wypełniony kompletnie dokument stanowiący załącznik zapytania ofertowego.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa

Waga kryterium - ilość punktów

1

Cena wykonania zakresu robót

90

2

Okres gwarancji (minimum 3 lata)

10

 

RAZEM

100

 

III. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C + G, gdzie

poszczególne symbole oznaczają:

S – suma uzyskanych punktów,

C – punkty za cenę,

G – punkty za okres gwarancji

Kryterium nr 1:

C = ( Cmin / Cof..) x 90

gdzie:

Cmin – najniższa cena wg niniejszego formularza spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena wg niniejszego formularza danej oferty,

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.

 

Kryterium nr 2:

G = (Gof/ Gmax.) x 10

gdzie:

Gmax. – najdłuższy termin udzielonej gwarancji,

Gof. – proponowany termin gwarancji w danej ofercie,

G– ilość punktów za udzieloną gwarancję, przyznanych danej ofercie.

 

 

Wymagane dołączenie do oferty potwierdzenia doświadczenia oferenta przy realizacji prac przy innych obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (co najmniej 3 potwierdzone w formie referencji lub oświadczenia).

 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

W przypadku uzyskania mniejszej kwoty dofinansowania ze źródeł zewnętrznych Zamawiający zastrzega sobie, możliwość zmniejszenia zakresu zadania.

 


 

 

…………, dnia ……………..

 

 

 

…………………………………

pieczęć wykonawcy

 

Kuria Diecezjalna Toruńska

Centrum Kultury – Zamek Bierzgłowski

ul. Jagiellońska 2

87-152 Zamek Bierzgłowski

 

 

OFERTA CENOWA

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego 01/12/2017 z dnia 01.12.2017 r. dot. zadania pn. „Ratownicze roboty budowlane i prace konserwatorskie budynku mieszkalnego zachodniego skrzydła zamku krzyżackiego w miejscowości Zamek Bierzgłowski” przedstawiam ofertę:

Dane Wykonawcy: nazwa, adres, tel./fax, e-mail wykonawcy :

..............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

• opis propozycji wykonania zadania w nawiązaniu do załączonego kosztorysu:

...........................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

 

• wartość oferty: cena netto zł : ................................................ podatek VAT : …..... %

 

cena brutto zł : .......................................................

 

• słownie brutto zł : ……………………………………………………………….....................

 

• termin ważności oferty (3 m-ce) : ............................................................................................

• warunki gwarancji: ............................................................................................................

..............................................................................................................................................

• termin wykonania robót, mając na uwadze rozpoczęcie robót od dnia 1 stycznia 2018 r.:

(nie przekraczalny termin: 30 czerwca 2018 r. ) ........................................................................

 

 

Załączniki do niniejszego formularza:

  1. 1.Kosztorys ofertowy
  1. Oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych
  2. Doświadczenie związane z realizacją prac przy innych zabytkach architektury.

 

 

..............................................................

(podpis wnioskodawcy)

 

 

..............................................................

(podpis oferenta

wraz z pieczęcią firmową)

 

 

…………………………, dnia …………………….r.

 

…………………………….………………..

(pieczęć wykonawcy)

 

 

Zamawiający:

Kuria Diecezjalna Toruńska

Centrum Kultury – Zamek Bierzgłowski

ul. Jagiellońska 2

87-152 Zamek Bierzgłowski

 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany z zamawiającym kapitałowo ani osobowo zgodnie z poniższą treścią:

„W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowanie i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

 

 

 

……………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

 

Przedmiar str. 1

Przedmiar str. 2

Zamek Bierzgłowski - program prac - dach i elewacja

 

 

Zamek Bierzgłowski, 16 grudnia 2017 r.

Kuria Diecezjalna Toruńska

Centrum Kultury – Zamek Bierzgłowski

ul. Jagiellońska 2

87-152 Zamek Bierzgłowski

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

Informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zasad konkurencyjności na realizację zadania pn. „Ratownicze roboty budowlane i prace konserwatorskie budynku mieszkalnego zachodniego skrzydła zamku krzyżackiego w miejscowości Zamek Bierzgłowski” (zapytanie ofertowe nr 01/12/2017 z dnia 01.12.2017 r.)  Zamawiający wybrał do wykonawstwa zamówienia ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę TIMBER S.C. ul. Kościuszki. 81/9, 87-100 Toruń.

Przed upływem terminu składania ofert zostały złożone trzy oferty. W wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu oferta Nr 2 otrzymała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny złożonych ofert:

 

Kryteria oceny ofert:

 

  1. A.cena brutto   znaczenie 90%

 

  1. B. znaczenie 10%

 

Nr oferty

Oferent

Kryterium:

cena brutto

Kryterium:

gwarancja

Podsumowanie

1

Zakład Instalacyjno –Budowlany

Paweł Dworakowski

Głogowo, ul. Warszawska 117

87-123 Dobrzejewice

83,66

10

93,66

2

TIMBER S.C. ul. Kościuszki. 81/9, 87-100 Toruń

90

10

100,00

3

Firma Budowlana „DOLMAR”

Jasiński Grzegorz

ul. Na Zapleczu 22, 87-100 Toruń

71,50

10

81,50

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Centrum Kultury – Zamek Bierzgłowski

 

 /-/ ks. Zbigniew Wawrzyniak

2018  Diecezjalne Centrum Kultury Zamek Bierzgłowski  InfoHelp24