logotype

Oferta

 

 Toruń 01.09.2015 

 

 Zapytanie ofertowe

( dotyczy zamówienia na prace konserwatorskie )

 I. ZAMAWIAJĄCY

Diecezjalne Centrum Kultury ZAMEK BIERZGŁOWSKI, ul. Jagiellońska 2, 87-152 Łubianka   

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1.     Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich w oparciu o przygotowany autorski program prac, na podstawie którego wydane zostanie pozwolenie WKZ oraz pozwolenie na budowę.

         KOD CPV 92.52.00.00 – 2 Usługi świadczenia przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych

 2.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

-        zamówienie dotyczy jednej elewacji Zamku Bierzgłowskiego wpisanego do rejestru zabytków w księdze rejestru A pod numerem: A/575, znajdującego się w miejscowości Zamek Bierzgłowski, ul. Jagiellońska 2, 87-152 Łubianka, (elewacja północna skrzydła południowego zamku wysokiego)

-        usytuowanie elewacji zaznaczono na załączonym planie

-        zakres prac dotyczy ceglanego lica elewacji wraz z parapetami okien,

-        wykonawca samodzielnie dokona oględzin oraz obmiaru elewacji

-        prace powinny być wykonane zgodnie ze standardami dla prac konserwatorskich i restauratorskich oraz uwzględniać specyfikę obiektu

-        prace powinny obejmować dezynfekcję, oczyszczenie elewacji, usunięcie wtórnych uzupełnień, usunięcie pozostałości krat, przemurowanie luźnych elementów, usunięcie soli rozpuszczalnych, uzupełnienie ubytków cegieł i zapraw w spoinach, hydrofobizację i scalenie kolorystyczne wraz z dokumentacją konserwatorską

-        w ramach zamówienia oferent opracuje również autorski program prac konserwatorskich i restauratorskich, który będzie podstawą uzyskania pozwolenia WKZ i pozwolenia na budowę, w trzech egzemplarzach zgodnie z wymogami WKZ w Toruniu

-        do wyceny prac oferent zastosuje ZASADY WYNAGRADZANIA ARTYSTÓW PLASTYKÓW KONSERWATORÓW-RESTAURATORÓW DÓBR KULTURY

                (http://orkds-zpap.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/zasady_wynagradzania.pdf)

 3.  Zamawiający uzależnia realizację zamówienia od uzyskania dotacji. W związku z tym informuje, że zmianie może ulec zakres lub termin realizacji prac. W przypadku nieuzyskania dotacji zamawiający zapłaci wybranemu oferentowi koszty opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń. 

4.    Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 5.     Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

1 cześć - program prac konserwatorskich i restauratorskich:  w terminie do 17 października 2015

2 część - realizacja prac konserwatorskich i restauratorskich:  w roku 2016 po uzyskaniu przez Zamawiającego środków, termin do uzgodnienia  

 IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania

2.Oferta powinna być:

         - opatrzona pieczątką firmową,

         - posiadać datę sporządzenia,

         - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

         - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.   Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub dostarczona osobiście na  adres: Diecezjalne Centrum Kultury, ZAMEK BIERZGŁOWSKI, ul. Jagiellońska 2, 87-152 Łubianka do dnia 15 września 2015 do godz. 10.00.

2.     Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 15 września 2015, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Diecezjalnego Centrum Kultury lub w terminie późniejszym w przypadku konieczności uzyskania wyjaśnień od oferentów, nie później niż 18 września 2015 o godzinie 12.00.

3.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.     Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie stronie:                                                                                                 www. http://www.zamekbierzglowski.eu/index.php/aktualnosci

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

                                           cena  za 1m powierzchni  ----------    100%

 VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi bezpośrednio po posiedzeniu komisji w siedzibie Diecezjalnego Centrum Kultury lub zawiadomi  oferentów pisemnie po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez oferenta takiej prośby

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela ks. Zbigniew Wawrzyniak pod numerem telefonu 507 380 762

IX. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,

- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,

 

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 - które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

 

 

 X. ZAŁĄCZNIKI

1.  Plan sytuacyjny i fotografie elewacji

 

2. Formularz oferty 

 

 

 

 

 

 

Zamek Bierzgłowski dnia 15.09.2015 roku

Informacja o wyniku postępowania

Zgodnie z podanym kryterium w zapytaniu ofertowym z dnia 01.09.2015 roku informujemy, że nakorzystniejszą oferte złożyła:

Firma Konserwacja Dzieł Sztuki Katarzyny Polak z Poznania. Firma podała cennę netto w wysokości 510 zł z m2.

 

Poniżej protokół z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 15.09.2015 r. 

2017  Diecezjalne Centrum Kultury Zamek Bierzgłowski  InfoHelp24